top of page

OFERTA DLA SZKÓŁ

 

Każdej wystawie w HOS Gallery towarzyszy program edukacyjny (warsztaty kreatywne, dyskusje, wykłady) rozwijający jej poszczególne wątki i problemy, mający na celu przybliżanie dzieciom i młodzieży szkolnej zagadnień z zakresu polskiej sztuki współczesnej oraz oswajanie z najnowszymi zjawiskami artystycznymi. Misję edukacyjną traktujemy bardzo szeroko, według nas warsztaty powinny wykraczać nie tylko poza podstawę programową ale także poszerzać kompetencje społeczne, uczyć pracy zespołowej, poszanowania dla pracy osób drugich i ich sposobów myślenia. Naszą misją jest zachęcanie do aktywnego partycypowania w kulturze, regularnego odwiedzania instytucji kulturalnych. Kultura i sztuka współczesna uczą indywidualizmu, otwartości, odważnego i nieschematycznego myślenia. 

Ważnym aspektem warsztatów kreatywnych jest również ćwiczenie koncentracji i uwagi uczniów oraz nauka skupiania się pomimo rozpraszających bodźców. Warsztaty mogą wpływać na poprawę procesu uczenia się, pamięci, planowania i radzenia sobie z emocjami, co przekłada się na wyniki w nauce i rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów na wszystkich późniejszych etapach edukacji i pracy.

 

Warsztaty w HOS Gallery realizują takie punkty z podstawy programowej jak: wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania, wnioskowania; ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy oraz samooceny; ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Warsztaty dla szkół odbywają się w uzgodnionym indywidualnie terminie i godzinach, w grupach 15-20 osobowych, w towarzyszeniu nauczycieli, którzy mają możliwość kontynuowania i wykorzystania działań przeprowadzonych na warsztatach w dalszych projektach i zadaniach w szkole. Warsztaty przygotowywane są dla różnych grup wiekowych, najczęściej z podziałem na:

- szkoły podstawowe- klasy 1-3

- szkoły podstawowe- klasy 4-8

- szkoły średnie

Warsztaty kreatywne składają się z krótkiej części teoretycznej (około 30 min.) oraz części praktycznej (około 60 min.). Przy czym pierwsza z nich zawsze ma miejsce w salach ekspozycyjnych, tak aby uczestnicy mieli bezpośredni kontakt z omawianymi pracami i tendencjami. Towarzyszy jej zwiedzanie wystawy z komentarzem edukatora, rozwijającym poszczególne wątki i problemy poruszone na wystawie. W drugiej części spotkania odbywają się zajęcia praktyczne w sali warsztatowej. Tematyka zajęć zawsze opiera się i inspirowana jest aktualnym tematem wystawy i ma na celu pogłębienie doświadczenia estetycznego przeżycia w samodzielnej pracy twórczej. Prace powstają indywidualnie lub w małych grupach, techniki pracy dostosowane są do wieku dzieci i zagadnień poruszanych na warsztatach.

Zainteresowane grupy prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: biuro@hosgallery.pl

Uwaga: prosimy zamawiać warsztaty/ wykłady co najmniej 2 dni przed planowaną wizytą.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć, zgłoszenie chęci udziału w warsztatach równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

20200224_Szczypiński_1702x720.jpg

Zdarzenia losowe

warsztaty on-line

(06.03-.24.04.2021 r.)

HOS strona 300dpi 3417x1300px.jpg

Kto wołka sieje, zbiera burzę

warsztaty on-line

(03-27.02.2021 r.)

HOS Gallery, mikrokosmosy, baner, szum.j

Mikrokosmosy

warsztaty on-line

(05-31.12.2020 r.)

banner na strone.png

[ wystawa w przygotowaniu ] 

warsztaty on-line

(05.09 - 26.09.2020 r.)

banernastrone.PNG

"Ja chrząszcz" Ryszard Grzyb

prace na papierze

warsztaty on-line

(31.03- 30.06.2020 r.)

HOS baner Antynomie, cover.jpg

"Antynomie. Malarstwo Aleksandra Roszkowskiego"

(04.02 - 21.03.2020 r.)

HOS baner Przeglad3.png

 "Przegląd kolekcji"

(11.12.2019 r. - 25.01.2020 r.)

OBA - HOS ulotka-baner_edited.jpg

OBA (R. Grzyb & M. Osiowski)

"Biorę piękne zdanie do buzi i ssę je jak cukierek"

(10.10. - 23.11.2019 r.)

bottom of page