KTO WOŁKA SIEJE, ZBIERA BURZĘ 

Agnieszka Zacharczuk

wystawa: 03.02 - 27.02.2021 r.

HOS Gallery

Dzielna 5 /lok.5B | Warszawa

 

 

„Prace prezentowane na wystawie są moją osobistą podrożą w świat zapominanej rodzimej mitologii - „niesamowitej słowiańszczyzny”, refleksją nad językiem symbolicznym, a w końcu trawestacją, głęboko zakorzenionych w świadomości, archetypowych wyobrażeń o uniwersalnym  charakterze na grunt teraźniejszości. Poruszanie się w obrębie szczątkowo zachowanej mitologii słowiańskiej wyrasta z „osobistych mitologii”- historii, wydarzeń i opowieści zasłyszanych w dzieciństwie. Wydają się być odległym i zniekształconym echem przesądów i wierzeń z pradawnych czasów. To co łączy je z teraźniejszością to uniwersalny charakter pewnych koncepcji myślowych, wspólnych wszystkim kulturom. Nie jest to jednak zero-jedynkowe przeniesienie, a próba zrozumienia rzeczywistości w której się znajdujemy, poprzez pryzmat koncepcji przechowywanych w ludzkiej podświadomości”.

-Agnieszka Zacharczuk 

Ludowa przestroga kto sieje wiatr, (ten) zbiera burzę skierowana jest do osób wywołujących zamieszanie i niepokój, a które z powodu swych poczynań powinny liczyć się z przykrymi konsekwencjami. Tytułowy wołek to trudny do wykrycia oraz odporny na niesprzyjające warunki szkodnik żerujący w zmagazynowanym ziarnie, to także bohater opowieści babci artystki, porywający dzieci depczące zboże. Wołek – niepozorne stworzenie jest sprawcą ogromnych szkód i zapowiedzią nieszczęść i klęsk. 

Opierając się na mądrości przodków, Zacharczuk opowiada historię o współczesnym człowieku, który swym nieodpowiedzialnym działaniem przyczynia się do niszczenia środowiska, zmian klimatu, eskalacji konfliktów społecznych i budowaniu wrogich postaw wobec osób o innych poglądach, wyznaniach, czy orientacji. W swojej twórczości artystka odwołuje się do pradawnych wierzeń Słowiańskich oraz folkloru polskiej wsi, poszukuje w nich treści o charakterze uniwersalnym i ponadczasowym.

Na wystawę składają się dyplomowe prace autorstwa studentki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Agnieszka Zacharczuk dyplom malarski realizuje pod opieką Jarosława Modzelewskiego, z kolei aneks z animacji powstawał pod kierunkiem Przemysława Adamskiego. W animacjach oraz obrazach z cyklu „Pęknięcia” artystka sięga do postaci z panteonu słowiańskich bóstw (m.in. Mokosz, Perun, Swaróg), teorii archetypów Junga i Eliadego, a także historii rodzinnych, zasłyszanych w dzieciństwie. Zacharczuk dokonuje reinterpretacji i trawestacji fantastycznych i ludowych wątków do poruszenia zagadnień i problemów będących nieodłącznym elementem współczesności. 

***

“The works displayed at the exhibition mark my personal journey into the world of native mythology – “uncanny slavdom”. They constitute a reflection about symbolic language, and ultimately, they paraphrase archetypical notions of a universal character, deeply rooted in consciousness, bringing them into the present sphere. Navigating across the residual traces of Slavic mythology stems out of “personal mythologies” – stories, events, and tales heard in childhood. They seem to be distant and distorted echoes of superstitions and beliefs from the days of yore. What ties them to the present is the universal nature of certain mental concepts that are common to all cultures. Yet, this is not only a simple transference, but an attempt to understand our reality through the prism of notions stored in human subconsciousness.”

– Agnieszka Zacharczuk 

Folk words of caution “he who sows the wind reaps the storm” are addressed at people who stir chaos and unrest, and who should consider negative consequences of their actions. Difficult to detect and resistant to adverse conditions, the eponymous weevil is a pest feeding on stored grain. It is also the hero of the story told by the artist’s grandmother, a villain kidnapping children who trample on grain. An inconspicuous creature, the weevil causes great damage and is a harbinger of misfortunes and plagues. 

Tapping the wisdom of her ancestors, Zacharczuk tells a story of the modern human whose irresponsible actions contribute to the destruction of the environment, climate change, escalation of social conflicts and adopting hostile attitude towards people of different creed, religion, and orientation. In her work, the artist refers to the ancient Slavic beliefs and folklore of the Polish countryside to look for universal and timeless messages.

The exhibition features the diploma works by a student of the Academy of Fine Arts in Warsaw. Agnieszka Zacharczuk is working on her diploma in painting under the supervision of Jarosław Modzelewski, with the annex in animation created under the supervision of Przemysław Adamski. In her animations and paintings from the “Cracks” series, the artist draws on figures from the pantheon of Slavic deities (including Mokosh, Perun, and Svarog), Jung’s and Eliade’s theories of archetypes, as well as family stories she heard in her childhood. Zacharczuk reinterprets and paraphrases fantastic and folk themes to undertake themes and problems inherent in modernity. 
 

kuratorka/curator 

Katarzyna Piskorz

Warto poznać tę Historię O Sztuce.

Zapraszamy!

logo.png
SALON_black.png

EKSPOZYCJA

1/10

fot. Agnieszka Zacharczuki

PRACE PREZENTOWANE NA WYSTAWIE