top of page

Blakytna Trojanda | Блакитна троянда

Jan Bačynsjkyj | AtelierNormalno | Oksana Kazmina | Rebel Queers | Olexii Kuchanskii

15.06-15.07.2023

Przez wieki imperialna machina wojenna Rosji starała się wymazać kulturę narodu ukraińskiego. Rankiem 24 lutego 2022 roku wysiłki te znacznie się nasiliły. Wojna zaostrzyła kruchy status zmarginalizowanych społeczności, które przed jej wybuchem były przedmiotem prześladowań i przemocy. Mimo narażenia na opresję i dodatkowe formy dyskryminacji, społeczność LGBTQIA + w Ukrainie stawia aktywny, antykolonialny opór agresorowi. Zadaniem wystawy i programu towarzyszącego jest pokazanie tych form walki i przemyślenie ich specyfiki.


Wojna w Ukrainie przyczyniła się do rekonfiguracji teorii queerowych-, teorii, które w realiach obecnej inwazji bardzo często nie sprawdzają się. Nie działają, bo ich głównym problemem w kontekście ukraińskim jest niemożność zaakceptowania i zrozumienia tego właśnie kontekstu. Teoria queer wychodzi z metropolii i nie bierze pod uwagę (post)kolonialnej egzystencji, jaką jest dziś ukraińska kvirowość. Dlatego chcielibyśmy zadać pytanie i spróbować odpowiedzieć, kto należy dziś do społeczności LGBTQIA+ w Ukrainie i jak może wyglądać ukraińska teoria kvir.


Tytuł wystawy został zaczerpnięty z pierwszej ukraińskiej pracy psychologicznej Łesi Ukrainki, nawiązująca do wizyty ukraińskiej pisarki w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach pod Warszawą . Bohaterki utworu zwracają swoją uwagę ku “nowym bogom" i problemom własnego "ja" ("co jest we mnie"), kwestii "dziedziczenia" i "odpowiedzialności". Lesia wkłada bohaterkom w usta "nowe" tematy do dyskusji, pytając o status tożsamości i prawo do samostanowienia.

Століттями російська імперська військова машина прагнула стерти культуру українського народу. Вранці 24 лютого 2022 року ці зусилля значно посилилися. Війна загострила крихке становище маргіналізованих груп, які й до початку війни зазнавали переслідувань і насильства. Незважаючи на утиски та додаткові форми дискримінації, ЛГБТКІА+ спільнота в Україні чинить активний антиколоніальний опір агресору. Показати ці форми боротьби та осмислити їхню специфіку - завдання виставки та супровідної програми.


Війна в Україні сприяла реконфігурації квір-теорії, теорії, яка дуже часто не працює в реаліях нинішнього вторгнення. Не працює тому, що її головною проблемою в українському контексті є нездатність прийняти і зрозуміти цей самий контекст. Квір-теорія виходить з метрополії і не враховує того (пост)колоніального існування, якою є сьогодні українська квірність. Тому ми хотіли б поставити питання і спробувати відповісти, хто належить до ЛГБТКІА+ спільноти в Україні сьогодні і як може виглядати українська квір-теорія.


Назва виставки взята з першого українського психологічного твору Лесі Українки, що відсилає до візиту української письменниці до психіатричної лікарні у Творках під Варшавою. Героїні твору звертають увагу на "нових богів" і проблеми власного "я" ("що в мені"), питання "спадковості" і "відповідальності". Леся вкладає в уста героїнь "нові" теми для обговорення, ставлячи питання про статус ідентичності та право на самовизначення.

osoby kuratorujące wystawę: Vlad(a), Taras Gembik

koordynatorka projektu: Katarzyna Piskorz

logo miasta stołecznego Warszawa

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

logo przedstawiające gruby czarny znak X z napisem białą czcionką: POST PXRN FILM FESTIVAL WARSAW 2

Otwarcie wystawy w ramach Post Porn Film Festival.

fot. Adam Gut

bottom of page