ZIEMIA

Kaja Wielowiejska

Fb_cover (2).png

wystawa: 20.06 - 31.07.2020 r.

HOS Gallery

Dzielna 5 /lok.5B | Warszawa

 

 

"W chaosie codzienności i natłoku informacji zapominamy, że ludzkie istnienie połączone jest nierozerwalnie z ładem nieskończonego kosmosu, idealnie skonstruowaną całością […] Człowiek od zawsze był w ścisłym związku z wszechświatem, egzystując w obliczu niezłomnego rytmu jego przemian. Poddany naturalnemu rytmowi przyrody by przeżyć, zmuszony był od początku ją eksploatować. W efekcie uczynił świat całkowicie sobie poddanym, a jego egoistyczne, bezrefleksyjne i instrumentalne podejście do ekosystemu doprowadziło do tego, że on sam stał się największym zagrożeniem dla przetrwania całego bytu organicznego, w którym wraz z innymi gatunkami funkcjonuje […] Moje prace są odbiciem utraconej jedności człowieka z uniwersum. Pragnę wrócić do prapoczątku przy pomocy abstrakcji geometrycznej, która jest rodzajem pierwotnego języka pomocnego w opisywaniu prawd niezrozumiałych i skomplikowanych. […] W swoich obrazach zamykam wszystkie swoje metafizyczne tęsknoty wyrażone poprzez czerń, która jest uosobieniem wiecznej głębokiej otchłani wskazującej na obszar tego co nieznane, wyparte i zapomniane. […] Pragnę, by moja sztuka była wyrazem uświęcenia natury i kosmosu, próbą wskazania odbiorcy drogi powrotnej do pierwotnego łona. W tym materialistyczno-technologicznym świecie wyraźnie widać tęsknotę za mityczno-magicznym rytuałem. Sztuka umożliwia odsłanianie tej tajemniczej sfery. Pozwala doświadczać nieznanych dotąd przestrzeni, miejsc ostatecznych, strefy wokół kultu i śmierci. Moje obrazy są odbiciem artystycznej ścieżki próby dotarcia do tego, co absolutne i odwieczne. Intymnym połączeniem z prajednią”.

 

 

HOS gallery serdecznie zaprasza na wystawę prac dyplomowych Kai Wielowiejskiej (ur. 1987), studentki Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Na wystawie „Ziemia” artystka prezentuje reliefy oraz instalację świetlną „Halo”. Kluczową rolę w pracach artystki odgrywa faktura, przypominająca ściółkę lasu, krajobraz przysypany wulkanicznym pyłem lub powierzchnię odległej planety. Artystka wykorzystuje materiały pochodzące bezpośrednio z natury; takie jak kory drzew, gałęzie, mech, zwęglone konary, ziemię i piasek. Sztukę Kai Wielowiejskiej można opisać jako abstrakcję geometryczną, artystka swoje mikroświaty i powierzchnie sugerujące ożywione habitaty zamyka w prymarnych formach koła i kwadratu. Te dwa geometryczne kształty uchodzące za perfekcyjne od czasów antycznych, funkcjonują jako symbole ładu, doskonałości i absolutu. Jest to sztuka minimalistyczna, zapraszająca do wyciszenia, ale i peregrynacji wyobraźni po nieznanych galaktykach i refleksji nad tym, co poza czasem i naszym ludzkim poznaniem.

***

“Faced with the chaos of everyday life and information overload, we tend to forget that human existence is inseparably connected with the order of the infinite cosmos, a perfectly designed whole. […] The human being has always been closely related with the universe, existing against the relentless rhythm of its transformation. Subjected to the natural rhythm of nature, people have been forced to exploit it from the very beginning. As a result, they have subdued it completely, and their egoistic, thoughtless and instrumental approach to the ecosystem has made them the greatest threat to the survival of all organic life, of which they are part, along with other species. […] My works are a reflection of the lost unity of human beings and the universe. I want to return to the beginning with the help of geometric abstraction, which is a kind of original language that facilitates the description of incomprehensible and complicated truths. […] In my paintings I contain all my metaphysical desires as expressed by the black colour which personifies an eternal abyss indicating the area of the unknown, repressed, and forgotten […] I wish my art to express the sanctification of nature and the cosmos, and show the viewer the way back to the original womb. In this materialistic-technological world, one can clearly see a longing for the mythical and magic ritual. Art strives to reveal this mysterious sphere. It makes it possible to experience previously unknown spaces, final destinations, spheres related to the cult and death. My paintings reflect the artistic path of striving to reach the absolute and eternal. It is an intimate connection to the primal One”.


The HOS gallery has the honour to invite you to the exhibition of diploma works of Kaja Wielowiejska (b. 1987), student at the Painting Department of the Warsaw Academy of Fine Arts. 


At the “Earth” exhibition, the artist will present reliefs and the “Halo” light installation. The key role in the artist’s works is played by texture resembling plant litter in the forest, a landscape covered with volcanic dust or the surface of a distant planet. The artist uses materials taken directly from nature; such as tree bark, branches, moss, charred branches, soil, and sand. Kaja Wielowiejska’s art can be characterized as geometric abstraction; the artist contains her microworlds and surfaces suggestive of lively habitats in the primary forms of the circle and the square. These two geometric shapes that have been deemed perfect since ancient times function as the symbols of order, perfection, and the absolute. It is a minimalist art, inviting the viewer to calm down, but also to make peregrinations of the imagination across unknown galaxies and to reflect on what lies beyond time and our human cognition.
 

Kurator/ curator

Katarzyna Piskorz

Warto poznać tę Historię O Sztuce.

Zapraszamy!

EKSPOZYCJA

1/10

fot. Adam Gut

PRACE PREZENTOWANE NA WYSTAWIE

1/2