WYSTAWA W PRZYGOTOWANIU

Yui Akiyama | Paula Kaniewska | Julia Słonecka

banner na strone.png

wystawa: 05.09 - 26.09.2020 r.

HOS Gallery

Dzielna 5 /lok.5B | Warszawa

 

 

Czy wypada zapraszać na wystawę, która jest aranżowana w obecności gości? Proces przygotowywania kojarzymy ze stanem zawieszenia i oczekiwania. Nieukończenie bywa synonimem niedoskonałości, czyż jednak dążenie do finalnego efektu nie jest podtrzymywaniem stanu kreatywności, ciągłego zmagania się z tematem i burzy mózgów? Jak często czerpiemy satysfakcję z samego działania i utożsamiamy go z czymś wartościowym i możliwie najlepszym? Odpowiedź jest jedna – zbyt rzadko.

Wystawa to efekt współpracy trzech absolwentek warszawskiej ASP: Yui Akiyamy, Pauli Kaniewskiej oraz Julii Słoneckiej i ich wymiany doświadczeń związanych z dolą i niedolą współczesnych artystek i artystów. Każda z nich jest malarką sięgającą od czasu do czasu po rozmaite media. Wystawa odzwierciedla ich szerokie zainteresowania i indywidualne sposoby tworzenia; poprzedzanie pracy rozlicznymi szkicami i rysunkami, inspirowanie się językiem i literaturą, eksperymentowanie z instalacjami oraz czasochłonnym, i wymagającym sporej wiedzy technicznej, malarskim rzemiosłem.

Forma ekspozycji uchyla rąbka tajemnicy: prezentuje kulisy twórczości artystycznej wszystkim odwiedzającym muzea i galerie. W pracowniach panuje rozgardiasz, często skumulowany na niewiarygodnie małych powierzchniach. Prace powstają w zaskakujących warunkach, dalekich od idealistycznych stereotypów; farby, zamiast w eleganckich pudełkach, trzymane są w słoikach po groszku konserwowym, drewniana paleta bywa zastępowana kawałkiem folii lub skrawkiem papieru. Na wystawach nie tylko nie widać bałaganu, nie ma też utytłanych w plamach ubrań i dłoni, nie czuć woni wydzielanych przez materiały plastyczne, a pędzle nie zalegają w zlewie, czekając na umycie.

Niejednokrotnie poszukiwanie inspiracji przypomina symptomy zbieractwa; gromadzone są zdjęcia, wycinki z gazet, pocztówki. Z kolei pogoń za końcową formą nieubłaganie rozciąga się w czasie. Akceptację ostatecznego rozwiązania poprzedzają rozliczne podchody w postaci szkiców, wielogodzinnego kołowania wokół koncepcji oraz testowania nowych pomysłów dotyczących barwy i kompozycji. Lawina pomysłów albo blokada twórcza, krytyka, presja bycia oryginalnym i produktywnym, koszty materiałów, kumulacja dodatkowych zleceń, rodzinne zobowiązania, gorsze samopoczucie, brak czasu i środków finansowych są nieodłącznymi elementami artystycznego żywota. Czasami sztuką już bywa ujście z tego cało oraz wyswobodzenie się z jarzma perfekcjonizmu i pozwolenie sobie na dystans i frajdę działania.

Yui Akiyama 


Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (2017) oraz Wydziału Literatury Uniwersytetu w Kioto (2004). Laureatka nagród: Inicjatywy ENTRY (2018), Fundacji Stefana Gierowskiego dla najlepszego dyplomu malarskiego (2017), Prezydenta Miasta Gdańska w IX edycji Konkursu Najlepsze Dyplomy ASP (2017). Finalistka wielu konkursów: 13. Konkurs Gepperta (2020), 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień (2019), Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie o Nagrodę Artystyczną UAP (2018). 
Urodziła się w Osace, od 2010 roku mieszka i tworzy w Polsce. Artystka sięga po medium malarstwa oraz rysunku, zajmuje się również tłumaczeniem pisemnym. Prowadzi rysunkowy dziennik na Instagram Stories (https://www.instagram.com/racchimo/).
W malarskich realizacjach powraca do refleksji nad komunikacją, rolą języka, fenomenem przejęzyczeń i niepowodzeniami we wzajemnym porozumieniu.

Paula Kaniewska


Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (2015) oraz Kolegium MISH UW. Otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019). Finalistka konkursów: Promocje (2015), Bielska Jesień (2019), KP 19 w Aarhus (DK) i Nagrody Eibischa (2019). Artystka od 2017 mieszka i pracuje w Danii.
Kaniewska posługuje się wieloma mediami: maluje, tworzy instalacje, haftuje. Humor i żart stanowią nieodłączny element jej praktyki artystycznej. W swym malarstwie zawiera wizualne kalambury,  ukryte odniesienia i nieoczekiwane kombinacje skojarzeń. W tym, co pozornie nieważne, pospolite, czy wręcz nudne odkrywa pokłady niezwykłości. Poprzez beztroskość motywów i radosną paletę barwną porusza istotne tematy. W swoich najnowszych projektach skupia się na kwestii granic oraz podziałów, które są ich nieuniknionym skutkiem.

Julia Słonecka


Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (2017). Laureatka Konkursu o Nagrodę Artystyczną Siemensa (2018). Wraz z Antonim Gustowskim i Marcinem Osiowskim współtworzy kolektyw artystyczny #grupawolno. 
Jej obrazy często są pokłosiem żartobliwych gier słownych i niecodziennych skojarzeń,  budowane są za pomocą prymarnych kształtów. Jednocześnie ta oszczędność formy sugeruje, że artystka nie pozwala sobie na pośpiech i przypadkowość. Stosowane przez nią rozwiązania zachęcają widzów do uważniejszego oglądu, dzięki któremu powierzchnia jej płócien w pełni ujawnia, że za finalnym efektem stoi wiedza o malarskim rzemiośle i proces przemyślanego odrzucenia tego, co zbędne zarówno w treści, jak i technice.

***

Is it appropriate to invite people to an exhibition that is being arranged in the presence of the guests? We usually associate the process of preparation with a state of suspension and waiting. Unfinished is sometimes a synonym of imperfection, but doesn’t striving for the final result serve to maintain the state of creativity, of constantly grappling with the subject, and brainstorming? How often do we derive satisfaction from the action itself and identify it with something valuable or, possibly, the best? There is only one answer – too rarely.

This exhibition is the result of cooperation between three graduates of Warsaw’s Academy of Fine Arts: Yui Akiyama, Paula Kaniewska, and Julia Słonecka, who shared their experiences related to the ups and downs of contemporary artists’ life. Each of them is a painter who occasionally uses other media. The exhibition reflects their broad interests and individual ways of creating; as preceded by numerous sketches and drawings, inspired by language and literature, experimenting with installations and painting craft which is both time-consuming and demands technical expertise.

The exhibition’s form reveals the secret of artistic creativity to museum and gallery goers, inviting them behind the scenes of the process. The studios are in disarray, often cramped in unbelievably small areas. The works are created in surprising conditions, far from idealistic stereotypes; rather than in elegant boxes, paints are kept in sweet peas jars, while the wooden palette is sometimes replaced with pieces of foil or a scrap of paper. Not only is there no mess at the exhibitions, you won’t see any stained clothes or hands either, there is no smell of artistic materials, and the brushes are not kept in the sink waiting to be washed.

Often, the search for inspiration resembles the symptoms of hoarding, collecting photos, newspaper clippings, and postcards. Still, the pursuit of the final form inevitably stretches over time. Acceptance of the final solution is preceded by numerous attempts in the form of sketches, hours of circling around the concept, and testing new ideas regarding colour and composition. Artistic life inherently involves dealing with such elements as an overflow of ideas or creative block, criticism, pressure to be original and productive, cost of materials, a backlog of additional orders, family obligations, worse health, or lack of time and financial resources. Sometimes it is quite a feat to let it all go and get rid of the yoke of perfectionism, to lay back and have fun.
 

Yui Akiyama 


She graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw majoring in painting (2017) and from the Faculty of Literature of the Kyoto University (2004).  Born in Osaka, and the artist has been living and working in Poland since 2010. She employs the media of painting and drawing, and also translates. She publishes her drawing journal on Instagram Stories (https://www.instagram.com/racchimo/). In her paintings, she goes back to the reflection on communication, the role of language, the phenomenon of slips of the tongue, and failure in mutual understanding.

Paula Kaniewska


She graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw majoring in painting and textiles (2015) and received an MA in Visual Culture at Warsaw University (2017). The artist has been living and working in Denmark since 2017. She uses various media: she paints, creates installations, and does embroidery. Humour and joke are an integral part of her artistic practice. Her painting features visual puns, hidden references, and unexpected combinations of associations. She discovers layers of what is unique in things that are seemingly unimportant, common, or even boring. Light-hearted motives and the joyful palette of colours help her raise important topics. In her latest projects, she focuses on the issue of boundaries and divisions that are their inevitable effect.

Julia Słonecka


She graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw majoring in painting (2017). Together with Antoni Gustowski and Marcin Osiowski, she forms the art collective #grupawolno. Built by means of primal shapes, her paintings are often products of playful word games and unusual associations. At the same time, the economy of form suggests that the artist does let herself be rushed and accidental. She uses solutions that encourage the viewers to take a closer look. That enables them to see that the surfaces of her canvases fully reveal the final effect as the result of painting craft and the process of deliberate rejection of what is unnecessary, both in terms of content and technique.
 

kuratorka/curator 

Katarzyna Piskorz

Warto poznać tę Historię O Sztuce.

Zapraszamy!

Partnerzy: 

Warszawa, logotypy Syrenki.jpg

EKSPOZYCJA

1/11

fot. Adam Gut