SHAMAN WOMAN

Si On

wystawa: 01-04.10.2020 r.

Mysia 3 (3. piętro)

00-496 | Warszawa

 

"W pewnym sensie pociąga mnie smutek i ból spowodowany nieprzeniknionością, absurdalnością i sprzecznościami, z jakimi borykają się ludzie w swoim życiu - emocjami związanymi z nieszczęściem. Frustracja wynikająca z pożądania lub dążeń rani ludzki umysł, a jej rezultatem jest paranoja lub kompulsywne emocje. Zdezorientowanym emocjom towarzyszą negatywne uczucia, które nieustannie powracają do nas aż do śmierci. Moim zamiarem jest wydobyć te niewyrażone, negatywne uczucia i tę stłumioną, destrukcyjną energię i przekształcić je, zredukować i oczyścić, aby nadać im formę. Proces, za pomocą którego mam nadzieję osiągnąć ten cel, to koreański szamanizm, część tradycyjnej kultury koreańskiej, w której dorastałam".
 

- Si On
 

Si On jest artystką o  koreańskich korzeniach, która od niemalże dwóch lat mieszka i tworzy w Polsce. Jej monumentalne realizacje zawierają w sobie wielość doświadczeń wynikających z konieczności odnalezienia się w odmiennych kulturach. Każda z prac unaocznia intensywność przeżyć, szerokie spektrum emocji na co dzień tłumionych i wypieranych. 


W sztuce Si On tkwi pierwiastek kompulsywności, obsesyjności, traumatyczności, które poddawane są kontroli i okiełznywane nieustającą pracą sprawnych dłoni. Reliefy i instalacje hipnotyzują wielością detali i odniesień, są metaforą nadziei, niepokoi i wątpliwości utkanych z poskręcanych skrawków materiałów, w które wplecione, niczym talizmany, zostają przedmioty z najbliższego otoczenia.


Intensywność faktur, wyzierających i wyrywających się ograniczającej dwuwymiarowości obrazu domagają się od widza interakcji. Negatywne emocje, rozważania nad kondycją współczesnego świata zostają zaklęte w złożonych kompozycjach. Innowacyjna technika polegająca na przypalaniu powierzchni pieczołowicie splatanej z setek elementów, czyni destrukcję aktem kreatywnym i dającym siłę. 


Artystka-szamanka jawi się jako podróżniczka miedzy światami, pośredniczka między tym co rzeczywiste a sferą duchową, między rozpadem i życiem, smutkiem i radością. Zło i strach zostają poddane oczyszczającym rytuałom i tym samym oswojone.

***

"Somehow, I am drawn to the sadness and pain caused by the inscrutability, absurdity and contradictions that human beings face in their lifetimes - to the emotions related to human unhappiness. Frustration of desire or will hurts the human mind, and the result is paranoia or compulsive emotions. Confused emotions are accompanied by negative feelings are continuously repeated throughout our lives until we die. What I intend to do is bring out those unexpressed negative feelings and this suppressed negative energy, and convert, reduce, and purify them in order to give them form. The process with which I hope to achieve this aim is Korean shamanism a part of the traditional Korean culture I have grown up in".


- Si On

Si On is a Korean artist who has been living and working in Poland for almost two years. Her monumental realizations embrace a multitude of experiences triggered by the need to find one’s place in different cultures. Each of the works manifests the intensity of experience, a wide spectrum of emotions repressed and denied on a daily basis. 


Sin On’s art embodies elements of compulsiveness, obsessiveness, and trauma controlled and tamed by the relentless labour of dexterous hands. Reliefs and installations hypnotize the viewer with the multitude of details and references. They are a metaphor of hope, anxiety and doubts woven out of twisted scraps of cloth, into which objects from the immediate surroundings are entwined like talismans.


The intensity of the textures looking out and escaping the limiting two-dimensionality of the image, require interaction with the viewer. The complex compositions encapsulate negative emotions and deliberations over the condition of the modern world. The innovative technique of searing the surface meticulously woven out of hundreds of elements, makes destruction a creative and energy-giving act. 


The artist-shaman looks like a traveller between worlds, an intermediary between what is real and spiritual, between decay and life, sadness and joy.  Evil and fear go through cleansing rituals and are domesticated in this way.

kuratorka/curator 

Katarzyna Piskorz

Warto poznać tę Historię O Sztuce.

Zapraszamy!

EKSPOZYCJA

1/8

fot. Adam Gut

Otwarcie wystawy w ramach Warsaw Gallery Weekend 2020.

The exhibition is part of Warsaw Gallery Weekend 2020.