top of page
  • 4aga82

"Ja chrząszcz", tomik poezji Ryszarda Grzyba


Z radością i dumą informujemy o wydaniu tomiku poezji Ryszarda Grzyba „Ja chrząszcz”, który ukazał się nakładem Fundacji na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza przy współpracy z naszą galerią.


Tomik towarzyszyć miał wystawie prac na papierze artysty pod tym samym tytułem. Wkrótce na naszej stronie zaprezentujemy część rysunków z planowanej ekspozycji.


Książka jest do nabycia drogą internetową na stronie księgarni tajne Komplety.

Serdecznie zapraszamy do składania zamówień pod adresem:

projekt okładki: gyyethy, Karolina Maria Wiśniewska


Od Autora:

„Ten wybór poezji objawia pracę losu i czasu, ponieważ obejmuje dwadzieścia cztery lata mojego życia. Pierwsze wiersze napisała osoba mająca dwadzieścia cztery lata, ostatnie czterdziestosześcioletnia. Jedne wiersze należą do epoki zwanej życiem przed życiem, drugie zbliżają się do epoki zwanej życiem po życiu.
Poezja jest malarstwem, a malarstwo jest poezją. Refleksja jest wyobrażeniem (obrazem) powstałym w wyniku zderzenia z istotą rzeczywistości lub mroczną stroną podróży przez czas. Słowa: egzystencja, los, zachwyt i bezwzględność w wyrażeniu tego, co nas rzeczywiście dotyczy, opisują charakter tej poezji.
Poezja jest odkrywaniem siebie i nieskończoności. Nadaje sens życiu i poszukiwaniu wiedzy. Rodzi dyscyplinę codziennego dociekania oraz chroni przed zadrobnieniem.
Te wiersze są obrazem mojej wewnętrznej biografii mało znanej odbiorcom mojego malarstwa. Tak jak cały czas maluję, tak samo cały czas piszę wiersze. Bez nich wiedza o mojej pracy jest częściowa. Malarstwo i poezja są równorzędnymi dziedzinami mojej praktyki artystycznej”.

„Ja chrząszcz” to pierwszy zbiór poezji Ryszarda Grzyba obejmujący ponad sto utworów z lat 1978 – 2002. Artysta wcześniej z Czułym Barbarzyńcą wydał „Zdania napowietrzne”, publikował pojedyncze utwory w najważniejszych pismach poświęconych literaturze oraz w katalogach towarzyszącym wystawom malarstwa.

Dotąd rozproszone, zostały przez samego autora zebrane i uporządkowane chronologicznie. Duży przekrój czasowy jest świadectwem przemożnej potrzeby ekspresji w równym stopniu poprzez sztuki wizualne i słowo pisane. Twórczość literacka zaprezentowana w niniejszej publikacji nie oscyluje wokół konkretnego tematu. Każdy wiersz jest osobnym bytem składającym się na niezwykle osobistą historię, opowiadaną początkowo przez młodego człowieka, a w każdym kolejnym utworze przez dojrzewającego artystę.

Grzyb, kojarzony ze skandalizującymi obrazami lat 80. oraz barwnymi kompozycjami zdominowanymi przez charakterystyczny bestiariusz, w wierszach jawi się jako jednostka balansująca na granicy fascynacji otaczającym światem, odmętów przygnębienia i poczucia bezsilności. Czytelnik, obcując z trafnymi i drobiazgowo odnotowanymi zjawiskami, nieraz stanie przed pytaniem, czy aby funkcjonuje w tym samym co Grzyb świecie. Czy to możliwe, aby ludzkie mózgi i aparaty wzrokowe mogły zdawać się aż tak odmiennie zestrojone? Każdy z wierszy odsłania pogłębiony sposób percepcji, ale i refleksji, zaskakujący faktem, że otaczające rzeczy i zjawiska można ujmować i opisać za pomocą słów w tak zarówno prosty, jak i odmienny od zwyczajowego sposób.

Poruszane rozważania nad problemem tożsamości, wyobcowania, samotności i rozczarowania codziennością dalekie są od płaczliwych lamentów. Swoistym credo staje się postawa lotników z wiersza zamykającego tom, którzy „wiedzą doskonale, że wszystko jest nam dane i każdą rzecz można utracić w dowolnym momencie”.

Comments


bottom of page