EUTIERRIA

Wiktoria Dobrowolska

wystawa: 02-24.07.2021 r.

HOS Gallery

Dzielna 5 /lok.5B | Warszawa

 

 


Eutierria to poczucie jedności z florą i fauną Ziemi. Pojęcie to wprowadził filozof środowiskowy Glenn A. Albrecht w Earth Emotions: New Words for a New World. Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę zaistnienia słów, które nazywałyby emocje odczuwane wobec natury w obliczu kryzysu antropocenu. Albrecht opisuje w niej również ideę symbiocenu, czyli nowej ery, która miałaby polegać na równości, wzajemnym wsparciu oraz koegzystencji wszystkich istot żywych. Tego typu założenie integralności występuje od setek tysięcy lat pośród społeczności zbieracko-łowieckich.

 

Obecnie uważa się, że model zbieracko-łowiecki to najzdrowszy i najbardziej zrównoważony tryb życia jaki obserwowano. Co również charakterystyczne dla tych społeczności to szczególna więź z naturą wynikająca z przekonań animistycznych. Uznawanie wszystkich istot fauny i flory za posiadające duszę, niesie za sobą w konsekwencji szacunek oraz równoprawność. […] Zgodnie z założeniami ekopsychologii opisanej przez Theodore’a Roszaka dąży ona „do odkrycia na nowo, u funkcjonalnie „zdrowych” dorosłych, tej animistycznej jakości doświadczenia, z którą rodzi się dziecko.”

 

Przedstawione na wystawie prace skupiają się wokół wspomnianej animistycznej jakości. Dotykowe instalacje, interaktywne obiekty audiowizualne oraz soniczne rzeźby zapraszają odbiorców do postrzegania wieloma zmysłami i rozbudzenia ciekawości. Swoją estetyką nawiązują do kultur zbieracko-łowieckich, a ich forma wynika z osobistego doświadczenia eutierri.

 

Materiały wykorzystane do wykonania prac pochodzą z rynku wtórnego, recyklingu lub są zupełnie biodegradowalne.

WIKTORIA DOBROWOLSKA  (ur. 1997)

 

Dyplomantka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, tworzy instalacje i obiekty inspirowane instrumentologią oraz dziką naturą. Wystawy zbiorowe: „Trzy dni trzy noce” Orkiestra Sinfonia Varsovia 2019, „System doskonały” ADA Puławska 2019, „Wihajster freiheit swallow =” Salon Akademii 2018.


 

***

Eutierria is a feeling of oneness with Earth’s flora and fauna. Term itself was introduced by an environmental philosopher Glenn A. Albrecht in Earth Emotions: New Words for a New World.  This publication was a response to the need of finding words that would describe emotions towards nature when facing the anthropocene crisis. Albrecht also presents the idea of symbiocene - the new era, where all beings live together as equals, supporting each other and coexisting with mutual benefit. This concept of integral living has been occuring for hundreds of thousands of years in hunter-gatherer societies.

 

Currently the hunter-gatherer lifestyle is considered to be the healthiest and the most sustainable ever observed. What is also remarkable in hunter-gatherer societies is their profound relationship with nature, which arises from the concept of animism. Perceiving all natural phenomena as living, spiritual beings means treating them with equality and respect. […]  According to Theodore Roszak ecopsychology seeks to recover the child’s innately animistic quality of experience in functionally “sane” adults.

 

The art objects presented on the exhibition focus on this animistic quality. The tactile installations, interactive audiovisual objects and sonic sculptures invite the viewers to perceive with multiple senses and to arise their curiosity. The aesthetic of presented works refers to hunter-gatherer cultures, while their form derives from personal eutierria experience.

 

All materials used were either second hand, recycled or completely biodegradable.


WIKTORIA DOBROWOLSKA (b. 1997)

 

MA student at the Painting Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw, creates art installations and objects inspired by instrumentology and wild nature. Group Exhibitions: “Three days three nights” Sinfonia Varsovia Orchestra 2019, “System doskonały” ADA Puławska 2019, “Wihajster freiheit swallow =” Salon Academy Gallery 2018.
 

Ig: @vik.diane

kuratorka/curator 

Katarzyna Piskorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Wiktoria Dobrowolska

 

Warto poznać tę Historię O Sztuce.

Zapraszamy!


Wystawa stanowi część praktyczną pracy dyplomowej magisterskiej wykonanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Zubali (część główna) oraz dr Pawła Mysery (aneks).

This exhibition is a part of MA diploma made under the supervision of Prof. Wojciech Zubala (main part) and PhD Paweł Mysera (annex).

logo.png